Všeobecné obchodní podmínky

studia jógy YOGARDEN (dále jen „Studio“) provozovaného společností Dogtown s.r.o., se sídlem Letenské nám. 156/1, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 05220335 (dále jen „Provozovatel“). Adresa studia jógy Yogarden se nachází na adrese Letenské nám. 156/1, Bubeneč, 170 00 Praha 7.

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Studia a kupujícího, jímž se rozumí každá fyzická osoba, jíž byl vstup do Studia umožněn po úhradě lekce nebo účasti na kurzu či semináři, prezenční či online (dále jen „klient“).
 3. Klient a Studio spolu uzavírají kupní smlouvu prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.yogarden.cz (dále je „internetové stránky“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem kupní smlouvy je poskytování lekcí nebo účasti na kurzu či semináři, prezenční či online prostřednictvím Studia.
 2. Informace o lekcích, kurzech či seminářích včetně uvedení cen a hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých lekcí, kurzů či seminářů na internetové stránce Studia. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na internetové stránce.
 3. Provozní doba a rozvrh lekcí Studia je uveden na webových stránkách.

III. Rezervace, uzavření kupní smlouvy a platební podmínky

 1. Studio nabízí dvě formy lekcí, otevřené lekce a otevřené kurzy či semináře. Návštěva obou druhů lekcí je podmíněna rezervací. Rezervaci je možné provést minimálně 4 hodiny před začátkem lekce, a to buď:
  • telefonicky na telefonním čísle Studia (tel.: +420 797 619 911),
  • nebo přes e-mail Studia (info@yogarden.cz),
  • či prostřednictvím internetových stránek Studia www.yogarden.cz.
 2. Rezervace místa na lekci či kurzu nebo semináři je potvrzena uhrazením ceny lekce nebo kurzu či semináře.
 3. Na otevřené lekce je možné zakoupit jednorázový vstup nebo využít kreditového systému. Úhradu jednorázového vstupu je možné provést buď:
  • odečtením z kreditu klienta,
  • osobně na recepci Studia v hotovosti či platební kartou nebo
  • online na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány přes internetové stránky Studia. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje klient podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. Platnost vloženého kreditu jsou 3 měsíce na každých vložených 1000,-Kč. Kredit je možné dobít na recepci Studia či prostřednictvím internetových stránek Studia. Kredit je možné použít pouze na úhradu lekcí, kurzů nebo seminářů. Kredit i jednotlivě zakoupené lekce jsou nevratné a je možné je vyčerpat nebo převést na jinou osobu. V případě převedení na jinou osobu, musí majitel kreditu poslat e-mail Studiu jógy s informací, na kterou třetí osobu kredity převést.

IV. Zrušení rezervace a vrácení peněz

 1. Rezervaci je možné zrušit zdarma nejpozději 4 hodiny před jejím začátkem. Výjimku tvoří ranní lekce ve všední dny začínající do 8:00 a o víkendu začínající do 10:00 (včetně), které je možné zrušit 12 hodin před jejich začátkem. Pokud dojde ke zrušení lekce v kratším časovém úseku, je nevyužitá rezervace zpoplatněna plnou cenou lekce.
 2. Rezervaci je možné převést na třetí osobu. O této skutečnosti musí klient Studio informovat telefonicky (tel.: +420 797 619 911) nebo e-mailem (nainfo@yogarden.cz), a to ve všední dny nejméně 4 hodiny před začátkem dané lekce či kurzu nebo semináře, v případě ranním lekcí začínajících do 8:00 12 hodin před jejich začátkem. Povinnost uhradit lekci, kurz nebo seminář na třetí osobu nepřechází.
 3. Studio si vyhrazuje právo měnit rozvrh pořádaných lekcí a kurzů či seminářů a lekci či kurz nebo seminář ze závažných důvodů zrušit. V tomto případě se Studio zavazuje klienta o dané skutečnosti informovat a nabídnout náhradní termín. Pokud náhradní termín nebude klientem akceptován, vrátí Studio platbu za lekci nebo kurz či seminář bez zbytečného odkladu a v plné výši.

V. Odpovědnost

 1. Klienti jsou odpovědní za své vlastní zdraví a bezpečnost a jsou povinni si ověřit svou schopnost provádět jógová a další cvičení před účastí na lekci s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav a kondici. Studio neručí za žádné zranění či úraz při účasti na pořádaných lekcích nebo kurzech či seminářích.

VI. Ochrana osobních údajů a autorská práva

 1. Jógové studio bude nakládat s osobními údaji uživatelů v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. Uživatelé mají právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu.
 2. Veškerý obsah na internetových stránkách Studia včetně loga, textů, obrázků, fotografií a videí je chráněn autorským právem. Bez výslovného písemného souhlasu Studia není dovoleno kopírovat, reprodukovat nebo šířit jejich jakýkoli obsah.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.
 2. Znění obchodních podmínek může Studio měnit či doplňovat a o těchto změnách bude uživatele informovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 08. 2023.

3 sály

multilingual

klimatizováno

recepce

bistro